Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het bestuur van de universiteit in haar geheel en op het beheer daarvan en staat het College van Bestuur met raad bij.

Profielschets Raad van Toezicht Universiteit Leiden

De Universiteit Leiden is conform de bepalingen in de WHW verantwoordelijk voor het verzorgen van onderwijs en het verrichten van onderzoek. In dat kader verzorgt zij opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs, verricht zij wetenschappelijk onderzoek, voorziet zij in de opleiding tot wetenschappelijk onderzoeker en draagt zij kennis over ten behoeve van de maatschappij. Zij stelt zich ten doel een internationaal toonaangevende research universiteit te zijn. Deze ambitie is vastgelegd in de opeenvolgende instellingsplannen van de universiteit, laatstelijk het instellingsplan 2010-2014 Inspiratie en Groei.   De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het bestuur van de universiteit in haar geheel en op het beheer daarvan, ziet toe op de naleving van de geldende wettelijke voorschriften (art. 9.8 WHW) en adviseert het CvB. Meer specifiek betreft dit:

 • het benoemen, schorsen, ontslaan en vaststellen van de beloning van de leden van het CvB
 • het goedkeuren van het bestuurs- en beheersreglement
 • het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en het instellingsplan
 • indien van toepassing, het goedkeuren van de gemeenschappelijke regeling (bedoeld in art. 8.1)
 • het toezien op de naleving door het CvB van wettelijke verplichtingen en de omgang met de branchecode
 • het toezien op de rechtmatige verwerving en op de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen verkregen op grond van de art. 2.5 en 2.6 (rijksbijdragen)
 • het aanwijzen van een accountant die verslag uitbrengt aan de Raad
 • het toezien op de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg
 • het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden in het jaarverslag van de universiteit. 

De Raad telt 5 leden die worden benoemd door de minister van OC &W. Bij de samenstelling wordt een evenwichtige spreiding van de zetels over mannen en vrouwen nagestreefd. De bemensing van de Raad van Toezicht dient plaats te vinden tegen de achtergronden van bovengenoemde  taken en profiel van de universiteit. Daarbij is van belang dat de Raad brede expertise in zich bergt om de hem opgedragen wettelijke taken adequaat te kunnen uitoefenen. Deze uitgangspunten vinden hun neerslag in de navolgende profielschets voor leden van de Raad. Daarbij wordt aangetekend dat het streven er op is gericht in de Raad van Toezicht tot een zo optimaal mogelijke mix van kennis, ervaring, vaardigheden op het gebied van, onderwijs en onderzoek (inclusief aspecten van kennisoverdracht), financiën en bedrijfsvoering alsmede maatschappelijke organisaties (zowel profit als non profit) te komen. Bij vacatures in de Raad van Toezicht kunnen al naar gelang de actuele samenstelling van de Raad nadere accenten worden aangebracht te behoeve van de selectie van kandidaat-leden.

Competenties
Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij:
 
 • in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van de universiteit te beoordelen, op basis van daartoe door het bestuur van de universiteit aangereikte informatie en periodieke werkbezoeken aan eenheden binnen de instelling
 • beschikken over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van hun taak
 • het bestuur van de universiteit kritisch bevragen op hun opvattingen en handelen, de neerslag daarvan in voorgenomen beleid alsmede de uitvoering daarvan
 • in staat zijn om onafhankelijk eigen opvattingen en oordelen in te brengen en in open communicatie tot gezamenlijke oordeelsvorming van de Raad te komen

Kennis en inzicht

De leden van de Raad van Toezicht beschikken gezamenlijk over:
 
 • financiële expertise ten behoeve van het begrijpen, interpreteren en beoordelen van de jaarrekening, begroting en kadernota van de universiteit in relatie tot het voorgenomen c.q. gevoerde beleid
 • kennis van de ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en kennisoverdracht, in nationaal en internationaal verband, inclusief aspecten van organisatie en bestuur hiervan
 • inzicht in het functioneren van grote complexe organisaties in een dynamische maatschappelijke omgeving
 • aantoonbare ruime ervaring in adviserende, leidinggevende en/of toezichthoudende functies in het openbaar bestuur, bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties.  

Condities/restricties

De leden van de Raad van Toezicht
 • hebben geen directe belangen bij de universiteit
 • zijn niet tevens werkzaam bij een ministerie dan wel lid van de Eerste of Tweede Kamer
 • zijn bij voorkeur geen voormalig bestuurder van deze universiteit.          

Taakgebied

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur bij de uitoefening van zijn bevoegdheden de op de universiteit betrekking hebbende wetten alsmede de krachtens die wetten uitgevaardigde regelingen, richtlijnen, aanwijzingen en reglementen naleeft.

De Raad van Toezicht is belast met de goedkeuring van de begroting en het jaarverslag alsmede met de goedkeuring van bepaalde typen van gemeenschappelijke regelingen met andere instellingen van hoger onderwijs.

De voorzitter en leden van de Raad van Toezicht (van wie een door de Universiteitsraad wordt voorgedragen) worden door de Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen benoemd, geschorst en ontslagen. De Raad van Toezicht is verantwoording schuldig aan de minister.

Reglement van de Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden

Adresgegevens

Postadres
Postbus 9500
2300 RA Leiden

Bezoekadres
Rapenburg 70
2311 EZ Leiden

Samenstelling

Drs. A.F. van der Touw (voorzitter)    

 • Voorzitter Raad van Bestuur Siemens Nederland N.V.
 • Lid Dagelijks Bestuur en vice-voorzitter Vereniging VNO/NCW
 • Vice-voorzitter Vereniging FME/CWM
 • Präsident Deutsch-Niederländische Handelskammer
 • Voorzitter Economische Programmaraad Zuidvleugel
 • Voorzitter Bestuur Nederlandse Bach Vereniging
 • Voorzitter Bestuur Fonds Slachtofferhulp
 
Mw. dr. E.A.A.M. van Welie (vice-voorzitter) 
 
 • Lid Raad van Toezicht Saxion Hogescholen (m.i.v. 1 juli 2014)
 • Docent Masteropleiding Educational Management, Nederlandse School voor Onderwijsmanagement (NSO) (sinds begin 2013)
 • Gepromoveerd bij het Top Institute for Evidence Based Education Research (UvA) (juli 2013)
 • Directeur Kennis, Ministerie van OCW (2006-2010)
 • Hoofdinspecteur hoger- en voortgezet onderwijs (2002-2006)
 • Senior adviseur, De Galan & Voigt, Amsterdam (2001-2003)
 • Bestuursadviseur, Universiteit Maastricht (2000-2001)
 • Bestuursadviseur, Universiteit van Amsterdam (1991-2000)
 • Rector, Mondriaan Lyceum Amsterdam (1987-1991)
 
Mw. C.M.L. Hijmans van den Bergh MBA 
 
 • Interim directeur AMG
 • Lid Raad van Toezicht Consumentenbond 
 • Voormalig bestuursvoorzitter BoerCroon
 • Voorzitter Raad van Commissarissen ASN Beleggingsfondsen
 • Voorzitter Raad van Toezicht ASN Groenprojectenfonds
 • Lid Raad van Advies Stichting Spinozalens
 • Lid Raad van Advies Pensioen, Bestuur en Management
 • Lid Raad van Advies Partners at Work  
 
Prof.dr. E.W. Meijer 
   
 • Universiteitshoogleraar moleculaire wetenschappen en hoogleraar organische chemie Technische Universiteit Eindhoven
 • Buitengewoon hoogleraar in Nijmegen, Santa Barbara en Mainz
 • Medeoprichter en commissaris van SupraPolix BV en SyMO-Chem BV
 • Voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad van Koninklijke DSM
 • Wetenschappelijk leider van het Instituut voor Complexe Moleculaire Systemen en het zwaartekrachtprogramma Functionele Moleculaire Systemen
 • Editor van de Journal of Polymer Science
 
Mw. O. Zoutendijk MIM, BSc  
 
 • President-commissaris Raad van Commissarissen ABN AMRO Group N.V. / Bank N.V.

Zittingstermijn

 • Drs. A.F. van der Touw, voorzitter 
  1e termijn  1 september 2016 - 1 september 2020
   
 • Mw.dr. E.A.A.M. van Welie, vice-voorzitter
  1e termijn  1 juli 2013 - 1 juli 2017
   
 • Mw. C.M.L. Hijmans van den Bergh MBA
  1e termijn  1 december 2013 - 1 december 2017
   
 • Prof.dr. E.W. Meijer
  1e termijn  1 januari 2017 - 1 januari 2021
   
 • Mw. O. Zoutendijk MIM BSc
  1e termijn  1 juli 2016 - 1 juli 2020

Contactpersoon

Drs. P. van Slooten (secretaris)
+31 (0)71 527 31 53
p.vanslooten@bb.leidenuniv.nl

Laatst Gewijzigd: 15-03-2017