Juridische Zaken

De afdeling Juridische Zaken (JZ) ondersteunt het College van Bestuur, de faculteiten en dienstverlenende eenheden op een breed terrein van civiel- en bestuursrechtelijke vraagstukken, alsmede de Hoger Onderwijswetgeving.

Taakomschrijving

De afdeling Juridische Zaken (JZ) ondersteunt het College van Bestuur, de faculteiten en dienstverlenende eenheden op een breed terrein van civiel- en bestuursrechtelijke vraagstukken, alsmede de Hoger Onderwijswetgeving. De afdeling fungeert als vraagbaak voor de universitaire gemeenschap, adviseert en treedt op in juridische procedures. Bovendien fungeert Juridische Zaken als loket voor rechtsbescherming binnen de universiteit.


Hoofd

Dhr. mr. D.H. Mandel
+31 (0)71 527 8118
dh.mandel@bb.leidenuniv.nl

Contact

Secretariaat Juridische Zaken
+31 (0)71 527 3155

Advisering op terrein van Bestuursrecht, de Hoger onderwijswetgeving en Civiel recht

JZ volgt de voor de universiteit relevante wet- en regelgeving, alsmede jurisprudentie. JZ adviseert op gebied van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB), bijvoorbeeld met betrekking tot bestuursrechtelijke bevoegdheden en mandaatverhoudingen en de toepassing van o.a. de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). Daarnaast adviseert JZ op het terrein van auteursrecht en merkenrecht en inzake aansprakelijkheid en wanprestatie.

Reglementen, contracten, statuten

De reglementen waarin de universitaire en facultaire structuur is vastgelegd, en bijvoorbeeld de klachtenregeling en de regeling beroep en bezwaar, worden voorbereid en geactualiseerd door JZ.
Ook worden (model)overeenkomsten opgesteld en beoordeeld (samenwerkingsovereenkomsten, gemeenschappelijke regelingen, bruikleencontracten, onderwijs-dienstverleningscontracten). Daarnaast wordt geadviseerd over (concept-)statuten voor stichtingen verbonden met de universiteit.

Rechtsbescherming

JZ fungeert als loket voor rechtsbescherming binnen de universiteit.
De Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) creëert de mogelijkheid voor degene die door een besluit van een bestuursorgaan rechtstreeks in zijn belang is getroffen om een interne beroep- of bezwarenprocedure te volgen opdat het bestuursorgaan zijn besluit nog eens opnieuw beziet: een heroverweging in de meest ruime zin.

De administratieve organisatie rondom de beroep- en bezwaarschriften, het houden van hoorzittingen, voorbereiden van adviezen en uitspraken wordt door JZ verzorgd.

Er is een Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften (CBB), die het bezwaar of beroep behandelt conform de Regeling Beroep en Bezwaar. De CBB is onderverdeeld in verschillende kamers, de kamer voor personele aangelegenheden, voor studentenzaken, voor bestuurszaken, voor ontslagzaken, voor geschillen bij de medezeggenschap en de kamer voor beroepen ter zake van de universitaire verkiezingen. De samenstelling van de kamers is divers, een van de juristen van de afdeling is secretaris.

Het voeren van het secretariaat van verschillende andere (beroeps)commissies

Zo voert JZ het secretariaat van het College van Beroep voor de Examens, een beroepscollege waar studenten in beroep kunnen gaan tegen besluiten van Examencommissies en de gang van zaken tijdens examens; van de Klachtencommissie (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie.

Deze commissie behandelt klachten van ieder die werkzaam is of studeert aan de universiteit ter zake van ongewenst gedrag dat in de werk- of studiesituatie wordt ondervonden. Ook voert JZ het secretariaat van het Centraal StemBureau (CSB) voor de universitaire verkiezingen. Het CSB organiseert de verkiezingen voor de universiteitsraad, de faculteitsraden en de dienstraden.

Opstellen van processtukken en vertegenwoordigen van de universiteit

JZ stelt de processtukken op en vertegenwoordigt de universiteit ter zitting van de Rechtbank (sector Bestuursrecht), Raad van State, Centrale Raad van Beroep en College van Beroep voor het hoger onderwijs: de afdeling voert meestal zelf de processen bij de genoemde rechterlijke instanties. Indien externe deskundigen de universiteit vertegenwoordigen wordt vanuit de afdeling de benodigde ondersteuning geboden.

Medewerkers

  • mw. mr. M.A.C. de Boer, senior jurist
  • mw. mr. M.S.C.M. Stoop-van de Loo, jurist
  • dhr. mr. W.J. de Wit, jurist
  • dhr. J.J. Boon, paralegal

Website

Reglementen

 
Laatst Gewijzigd: 10-05-2017