Audit en Interne Controle

Het is de taak van AIC om audits uit te voeren, gebaseerd op evaluatie van risico’s. AIC verricht deze audits op (financiële) verantwoordingsinformatie van faculteiten en ondersteunende eenheden van de Universiteit Leiden en beoordeelt effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering. Over de uitgevoerde werkzaamheden worden rapporten uitgebracht met bevindingen en aanbevelingen.

De audits zijn in te delen in:

  • financial audit, (accountants)controle naar de getrouwheid en rechtmatigheid van financiële verantwoordingsinformatie;
  • operational audit, het beoordelen van en advies over kwaliteitsaspecten van processen van bedrijfsvoering en daarmee samenhangende informatievoorziening;
  • compliance audit, het beoordelen van en adviseren over de naleving van wet- en regelgeving;
  • overige aan de controle verwante werkzaamheden.


Het proces van de controle op de financiële verantwoordingsinformatie is gericht op het bieden van assurance, mate van zekerheid, door het afgeven van een controleverklaring bij de jaarrekening, subsidieverantwoordingen en bekostigingsgegevens door de externe accountant. Hierbij werkt AIC nauw samen met de externe accountant.

Het onderwijs en onderzoek behoort niet tot het werkterrein van AIC, de inrichting van de daaraan ondersteunende bedrijfsvoeringsprocessen wel.

AIC wordt in voorkomende gevallen betrokken bij het vooronderzoek naar het vermoeden van onregelmatigheden. AIC voert afhankelijk van de uitkomsten van het vooronderzoek al of niet zelfstandig onderzoek uit.

Hoofd

Drs. G. (Gert) Dijkema RA

Contact

Secretariaat Bedrijfsvoering
Mw.drs. J.R. (Judith) de Wilde
j.r.de.wilde@bb.leidenuniv.nl
+31 (0)71 527 1801