Klachtencommissie ongewenst gedrag

De universiteit wil een goed en stimulerend werk- en studieklimaat bieden. Collegialiteit, respect, en aandacht voor de ander behoren tot de normale omgangsvormen, en op ongewenst gedrag wordt alert gereageerd. Om dit zoveel mogelijk te waarborgen is door het College van Bestuur de Klachtencommissie ongewenst gedrag ingesteld.

Taken Klachtencommissie

  • het onderzoeken van een klacht die betrekking heeft op het gedrag van een persoon die werkzaam is bij, of studeert aan de universiteit, ongeacht of de gedragingen bij de uitvoering van de werkzaamheden of de studie of in een andere context hebben plaatsgevonden
  • het onderzoeken van incidenten met betrekking tot ongewenst gedrag die anderszins ter kennis zijn gekomen van het College van Bestuur
  • het adviseren van het College van Bestuur over de gegrondheid van de klacht c.q. het onderzochte incident en de eventueel te nemen maatregelen
  • het registreren van het aantal en de aard van de binnengekomen klachten c.q onderzochte incidenten en dit jaarlijks geanonimiseerd rapporteren aan het College van Bestuur

Vertrouwelijk

Zowel de leden van de Commissie als de (algemeen) secretaris en het secretariaat zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hen over of in verband met de klacht ter kennis komt.

Klachtenregeling ongewenst gedrag & Beleidskader (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, geweld en discriminatie   
 
 
______________________

Terug naar de startpagina.

Laatst Gewijzigd: 12-04-2011