Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag

Als u ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld of discriminatie ondervindt, kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersoon.

U bespreekt in vertrouwelijke sfeer met deze persoon het probleem en zoekt gezamenlijk naar (mogelijke) oplossingen. Tevens bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij een klachtencommissie die voor dit doel is ingesteld. Via de Klachtenregeling ongewenst gedrag kunnen maatregelen worden getroffen tegen een beklaagde.

Taken vertrouwenspersoon op individueel niveau

  • Het opvangen van klagers en hen advies en ondersteuning verlenen

  • Het informeren van klagers over de verschillende wegen die openstaan om het probleem tot een oplossing te brengen of een klacht in te dienen

  • Het begeleiden van klagers, indien klager de zaak wil laten bemiddelen of aan de orde wil stellen bij de klachtencommissie (Het behoort niet tot de taken om als vertrouwenspersoon zelf als bemiddelaar op te treden)

  • Desgewenst doorverwijzen naar deskundigen op het gebied van preventie en bestrijding ongewenst gedrag

Taken op het niveau van de organisatie

  • Het adviseren van het College van Bestuur op het gebied van preventie en bestrijding ongewenst gedrag

  • Het registreren van meldingen en klachten en jaarlijks hier over rapporteren aan het College van Bestuur

  • Het verzorgen van voorlichting en publiciteit over de eigen functie

  • Het onderhouden van contacten met personen en instanties die ongewenst gedrag binnen de universiteit uit hoofde van hun functie kunnen signaleren

Vertrouwenspersoon

Mw.drs. M.C. Bleeker

Te bereiken via:
Veiligheid, Milieu en Gezondheid (VGM)
Rijnsburgerweg 10
2333 AA Leiden 
Telefoon 071 527 8015 / 526 8015
 
______________________

Terug naar de startpagina

Laatst Gewijzigd: 12-06-2017