Medezeggenschap van studenten en medewerkers

Taakgebied

Medezeggenschapsorganen hebben onder andere instemmingsrecht op het plan van aanpak. Zij functioneren als orgaan van overleg, advies, informatie en communicatie.

  • Zij behartigen het welzijn en de belangen van de medewerkers en studenten.
  • Zij waken tegen discriminatie op welke grond dan ook en bevorderen in het bijzonder de gelijke behandeling van mannen en vrouwen, alsmede de inschakeling van gehandicapten en allochtonen.

Faculteitsraad en Universiteitsraad

In artikel 9.37 WHW is geregeld dat de faculteitsraad voor facultaire zaken hetzelfde instemmings- en adviesrecht heeft als de universiteitsraad voor 'centrale' zaken.  

Medewerkers en studenten

Voor studenten zijn de medezeggenschapsmogelijkheden formeel beperkter dan voor medewerkers (ondermeer met betrekking tot instemmingsrecht en het inschakelen van de Arbeidsinspectie). Aangezien de Universiteit Leiden de medezeggenschap heeft geregeld via een enkelvoudig orgaan, de Universiteitsraad, is er in de praktijk weinig verschil tussen medewerkers en studenten.

Laatst Gewijzigd: 24-11-2011