Stichting Isaac Alfred Ailion Foundation (IAAF)

Achtergrond

De Ailion Foundation is in 1983 opgericht door de Universiteit Leiden. Reden voor de oprichting was de bij testament van mevrouw Mabel Ailion aan de universiteit geschonken nalatenschap, met als voorwaarde dat er een stichting zou worden opgericht ter nagedachtenis aan haar vader Isaac Alfred Ailion.

Doelstelling van de stichting

De stichting heeft ten doel het handhaven en bevorderen van de culturele betrekkingen tussen Nederland en Japan en het in verband daarmee bevorderen van de Japanstudies aan de Universiteit Leiden. De stichting houdt hierbij rekening met de belangen van het onderwijs en onderzoek op het gebied van de Japanstudies aan de universiteit Leiden.

Bestuur van de Stichting

Het bestuur telt ten hoogste 7 leden en is als volgt samengesteld:

  • Prof.dr. I.B. Smits (voorzitter)

  • Prof.dr. M.F.M. Forrer

  • Drs. S.J. van der Goot

  • Prof.dr. M.R. Rutgers

  • Mw. prof. dr. K.J. Cwiertka

  • Drs. H. Pabbruwe

  • Dr.mr. I.M.A. van Ooijen (secretaris)

Financiën

Het bestuur legt verantwoording af in de jaarrekening.

Beleid van de Stichting

Het bestuur tracht de doelstelling van de stichting te realiseren door het verstrekken van subsidies aan projecten en activiteiten die passen binnen die doelstelling. Vanwege de bijzondere band met de Japanstudies aan de Universiteit Leiden kan het bestuur ook besluiten om aan specifieke projecten vanuit deze opleiding bij te dragen. Een voorbeeld hiervan is een jaarlijkse bijdrage aan de collectievorming ten behoeve van de Japanstudies in de Universiteitsbibliotheek Leiden en een jaarlijks subsidie aan de opleiding Japans als bijdrage in de kosten van conferenties/symposia e.d.

Subsidie-informatie

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend voor de volgende projecten en activiteiten:

Promotieonderzoek
Voor aanvragen voor promotieonderzoek wordt een afzonderlijke procedure ingericht. Uitsluitend kandidaat- promovendi die hun bachlor- en/of masterdiploma aan de Universiteit Leiden hebben behaald, kunnen hiervoor in aanmerking komen. Wanneer een call wordt uitgeschreven wordt deze op de website bekend gemaakt.

Overig onderzoek
Overige onderzoeksprojecten zijn subsidiabel, voor zover passend binnen de doelstelling van de stichting.

Congressen/symposia
Aanvragen in deze categorie zijn subsidiabel, voor zover passend binnen de doelstelling van de stichting.  Aanvragen die uitsluitend of hoofdzakelijk de catering/zaalhuur betreffen zijn niet ontvankelijk.

Culturele evenementen, uitingen
Aanvragen in deze categorie zijn subsidiabel, voor zover passend binnen de doelstelling van de stichting. Aanvragen die uitsluitend of hoofdzakelijk de catering/zaalhuur betreffen zijn niet ontvankelijk.

Publicaties
Bijdragen in de kosten van publicaties, waaronder vertaalkosten, zijn subsidiabel, voor zover  passend binnen de doelstelling van de stichting.

Prijzen
Eenmaal per 2 jaar wordt een prijs uitgereikt voor het beste boek in het domein van doelstelling van de stichting. De prijs bedraagt € 10.000. Over de procedure voor nominaties volgt een afzonderlijk bericht op de website.

Niet subsidiabel zijn : beurzen voor studenten, wisselleerstoelen/gasthoogleraren.

Algemene criteria

Bij de beoordeling van aanvragen zijn enkele meer algemene criteria van toepassing:

  • Matching van een deel van de kosten is geen generiek vereiste, maar kan wel worden meegewogen in de besluitvorming. 

  • Het aantal aanvragen dat door een en dezelfde aanvrager kan worden ingediend wordt niet gelimiteerd; wel kan dit betrokken worden in de afweging van de prioritering van en besluitvorming over aanvragen door het bestuur.  

  • Er wordt geen minimumbedrag als regel gesteld.

Indieningstermijnen voor aanvragen

Er zijn jaarlijks 2 indieningsdata voor aanvragen, te weten voor uiterlijk 1 juni of voor uiterlijk 1 december. Het bestuur neemt in de regel vervolgens in juni dan wel december een besluit over de ontvangen aanvragen. Tussentijdse besluitvorming over aanvragen is niet mogelijk.

Aanvragen worden niet in behandeling genomen als deze activiteiten/kosten betreffen die al zijn gemaakt voordat er besluitvorming over de aanvragen heeft kunnen plaatsvinden.

Aanvraagformulier

Laatst Gewijzigd: 25-09-2017