Commissie voor beroep- en bezwaarschriften (CBB)

Bij deze commissie kun je binnen zes weken na dagtekening bezwaar maken tegen een schriftelijke beslissing die je rechtstreeks in je belang treft, zoals:

 • (de beeindiging van) je inschrijving

 • registratie van studievertraging

 • toekenning van bestuursmaanden en studiebeurzen. 
   

Als je het niet eens bent met de inhoud van een besluit over je inschrijving, je collegegeld of bepaalde financiële vergoedingen kan je daar bezwaar tegen maken door een bezwaarschrift te schrijven naar het College van Bestuur.

Inhoud bezwaarschrift
In het bezwaarschrift vermeld je in elk geval:

 • je naam, adres, woonplaats en telefoonnummer;

 • de datum waarop het bezwaar wordt ingediend (de dagtekening);

 • een duidelijke omschrijving van de beslissing waartegen je bezwaar is gericht;

 • je argumenten waarom de beslissing onjuist is.

Het bezwaarschrift moet je ondertekenen en zo mogelijk moet je een afschrift van de beslissing waarop het geschil betrekking heeft meesturen.

Adres
Je stuurt het bezwaarschrift naar:
College van Bestuur Universiteit Leiden
Postbus 9500
2300 RA Leiden

Je kan een studentendecaan raadplegen als je niet zeker weet hoe je een en ander moet aanpakken.


De Commissie
De Commissie is opgedeeld in zes kamers, te weten:

 • bestuurlijke zaken (B)
 • geschillen medezeggenschap (M)

 • ontslagzaken (O)
   

 • personele zaken (P)

 • studentenzaken (S)

 • verkiezingen (V)

De Commissie heeft een onafhankelijke voorzitter, en brengt aan het College van Bestuur advies uit over de bezwaarschriften. De Commissie wordt bijgestaan door een secretaris/lid en een paralegal van de afdeling Juridische Zaken.
De werkwijze van de Commissie is neergelegd in het reglement van orde.

Samenstelling van de Commissie

Mr. O. van Loon, voorzitter en lid B, O, M, P, S, V
Mr. A.L.P. van Os-Ravesloot, voorzitter en lid B, M, P, S, V; 
     plaatsvervangend voorzitter en lid O
Mr. H.J.G. Bruens, voorzitter en lid B, M, P, S, V; plaatsvervangend voorzitter en lid O
Mr. M.M. Bosma, plaatsvervangend voorzitter en lid B, M, P, S, V, O

Mr. J.J. Schuurman, lid B
Mw. W.H.M. Pijnacker-Balk, lid M, plaatsvervangend lid O
Mr. drs. Chr. J.M. Scheen, lid O, plaatsvervangend lid M
Prof. dr. T.M. Willemsen, lid S, M, B, V
Mr. dr. G. Boogaard, lid S
Prof. dr. E.M. Noordijk, lid S
Dr. J.J.G.B. de Frankrijker, lid S
Mr. C. de Groot, lid S
Mr. dr. J. Nijland, lid S
Dr. H.W. Sneller, lid S
Prof. dr. E.P. Bos, lid S
Dr. A.M. Rademaker, lid S
Dr. K. Weerden, lid S
H.J.J. Bisseroux, lid S
S.A.K. d'Azevedo LLB, lid S
D.E. Mulder LLM BA, lid S
Y.D.R. Mandel, lid S
L.N. Kluinhaar, lid S
M. Hezen, lid S
Mr. D.H. Mandel, lid B, M, O, P
Mw. Mr. M.S.C.M. Stoop-van de Loo, lid B, M, O, P, V
Mw. mr. M.A.C. de Boer, lid B, M, O, P, V
Mw. drs. W.A.A.C. van Ingen Scholten, lid B, M, O, P
Mr. W.J. de Wit, lid B, M, O, P, V
J.J. Boon, lid B, M, O, P, V

Zittingschema

De zittingen van de kamer voor Studentzaken van de Commissie voor beroep- en bezwaarschriften vinden, indien noodzakelijk, op woensdag plaats in het Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden (tenzij anders vermeld in de oproep). Voor de overige kamers zijn geen vaste zittingsdagen.

Beslissing op Bezwaar & (administratief) beroep

Het College van Bestuur neemt naar aanleiding van het advies van de Commissie een beslissing op bezwaar (BOB), waartegen beroep kan worden aangetekend bij het College van Beroep voor het hoger onderwijs
Let op: je kunt pas bij het College van Beroep voor het hoger onderwijs in beroep gaan wanneer je de bezwaarprocedure hebt doorlopen!

Ook kunt je administratief beroep instellen bij het College van Bestuur inzake beslissingen van een faculteitsbestuur betreffende onderwijs en onderzoek die niet onder de bevoegdheid van het College van Beroep voor de Examens (CBE) vallen. Deze gevallen worden behandeld door de bestuurlijke kamer, en leiden tot een beslissing op beroep.
Tegen deze beslissing staat beroep open bij het College van Beroep voor het hoger onderwijs.   
 
______________________
 
Terug naar begin van het schema.

Laatst Gewijzigd: 31-01-2017